“ งานประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ” ครั้งที่ 11 อีกหนึ่งงานดี ๆ ที่นักพัฒนาทุกคนควรเข้าร่วม !!!

Contest_47

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) : Foundation for Research in Information Technology (FRIT) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11 ชิงโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” พร้อมเงินรางวัล

ความเป็นมา
 • เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548 มูลนิธิฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาตใช้ชื่อรางวัลสำหรับการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลงานดีเด่นว่า “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” พร้อมกับพระราชทานพระราชานุญาตอันเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” จารึกบนโล่รางวัลชนะเลิศ
  การจัดการแข่งขัน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิงธุรกิจ และมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับบุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท และรางวัลการแข่งขัน
 • แบ่งออกเป็น 2 ประเภท :
  1. ประเภทบุคคลทั่วไป / นิติบุคคล : ได้รับโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” และเงินรางวัล มูลค่า 1,000,000 บา
  2. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา : ได้รับโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” และเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท
ลักษณะโครงงาน
 • ประเภทบุคคลทั่วไป / นิติบุคคล : ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง
 • ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา : ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันพิจารณาผลงานรอบสุดท้าย
คุณสมบัติเบื้องต้นของโครงงานที่ส่งเข้าประกวด
 1. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อาทิ Software, Application, Network, Communication หรือ Hardware
 2. เป็นผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจ หรือพัฒนามาใช้จริงในเชิงปฏิบัติได้
 3. เป็นผลงานที่กระทำขึ้นในประเทศไทย
 4. เป็นผลงานที่มีนักวิจัยหรือเจ้าของเป็นคนไทย และต้องเป็นเจ้าของผลงาน
 5. เป็นผลงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นสำคัญ
 6. หากตรวจพบภายหลังว่ามีการใช้สิ่งประกอบการนำเสนอผลงานที่เป็นเท็จจะถูกเพิกถอนรางวัล พร้อมประกาศในสื่อสาธารณะ
โครงงานที่นำเสนอต้องประกอบด้วย
 • เอกสาร (Documentation) แสดงข้อมูลผลงานโดยละเอียด
 • ประโยชน์อันพึงจะได้รับหรือผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย หรือประเทศชาติ
 • ลักษณะเด่นของผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงาน
 • แนวโน้มในการพัฒนาต่อ และศักยภาพเชิงพาณิชย์
 • ฯลฯ
วิธีการคัดเลือก
 • คณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาผลงานจาก Proposal ที่ส่งเข้าประกวด
 • สรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานโดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผ้ทรงคุณวุฒิในรอบแรก
 • ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกประเภทจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 (NSC 2016) และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุกประเภทจากการแข่งขัน Thailand ICT Awards (TICTA) ประจำปี 2558 มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์เชิญเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันรางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11
 • ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะมีการออกบูธเพื่อแสดงผลงาน โดยมูลนิธิฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกบูธให้
 • คณะกรรมการมูลนิธิ สรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านเพื่อพิจารณาตัดสินผลงาน โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในรอบสุดท้าย
 • ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
แผนดำเนินงาน (กำหนดการ)
 • ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 : ส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงการ
 • มีนาคม 2559 : คณะกรรมการมูลนิธิฯและผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา Proposal
 • เมษายน 2559 : นำเสนอผลงานรอบแรก และ รอบสุดท้าย (ออกบูธแสดงผลงาน ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
 • พฤษภาคม 2559 : นำเสนอผล งานรอบแรก (ประเภทบุคคลทั่วไป)
 • มิถุนายน 2559 : นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย (ประเภทบุคคลทั่วไป)

หมายเหตุ : แผนดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการรับสมัคร
 • สมัครผ่านเว็บไซต์
  • กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
  • Upload ข้อเสนอโครงงาน (Proposal) ตามรูปแบบที่กำหนด
  • ส่งสมัครออนไลน์ / หรือส่งใบสมัครทางอีเมลล์ e-mail : boss_parinya@scb.co.th
 • สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยขอแบบฟอร์มได้ที่มูลนิธิฯ
  • กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ
 • ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
  • เว็บไซต์ www.itprincessaward.com
  • หรือ สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารมาที่
   มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
   ชั้น 21 โซน บี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
   แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • โทร. 0 2544 7639
 •  www.itprincessaward.com

แหล่งที่มา contestwar.com