งานประกวดแผนธุรกิจ Business Plan Award 2016 ” Start From Thailand, Expands to ASEAN, Goes Global “

business contest_34

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ Business Plan Award 2016 “Start From Thailand, Expands to ASEAN, Goes Global” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

business contest_34

คุณสมบัติ
 • นิสิต นักศึกษา สมาชิกไม่เกินทีมละ 5 คน
หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนธุรกิจ

รวมความยาวไม่เกิน 25 หน้า (ไม่รวมภาคผนวก) ซึ่งในแผนธุรกิจต้องนำเสนอรายละเอียดดังนี้

 • บทสรุปผู้บริหาร (ไม่เกิน 3 หน้า)
 • ประเภทและข้อมูลของ Cluster (กลุ่มของธุรกิจ)
 • กำหนดรูปแบบของธุรกิจ (Business Model) และเป้าหมายในตลาด AEC และตลาดโลก ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
 • การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ Cluster (SWOT Analysis)
 • วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมและความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Analysis ) ได้แก่ การแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือบริการเดียวกันในตลาด AEC และตลาดโลก
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) ของ Cluster และความสามารถที่เป็นแกนหลักของ Cluster ไทยในตลาด AEC (Competence) และตลาดโลก
 • เป้าหมายทางการตลาด ได้แก่ การแบ่งกลุ่มลูกค้า กำหนดลูกค้าเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning ) ตลอดจนมูลค่าตลาด (Market Size)
 • กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Mix) แผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • กลยุทธ์การผลิต การบริการ และแผนการปฎิบัติการ (Action Plan)
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการ โครงสร้างของธุรกิจ แผนกำลังคน
 • กลยุทธ์การลงทุน และแผนการเงิน
 • ปัจจัยความเสี่ยง และแนวทางแก้ปัญหา
 • ภาคผนวกหรือเอกสารอ้างอิง ได้แก่ ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดข้อสมมติฐานทางการเงิน และข้อมูลประกอบอื่นๆ เป็นต้น
กำหนดระยะเวลา
 • สมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2559
สอบถามเพิ่มเติม
 • Tel : 0 2136 5226 , 090 918 2882
 • Fax : 0 2136 5227
 • E-mail : dtn.businessplanaward@gmail.com
 • www.facebook.com/dtnbusinessplanaward

แหล่งที่มา contestwar.com/contest/11705