นิสิต – นักศึกษาต้องเข้าร่วม !!! งานประกวดโครงการ “THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก” เปิดรับสมัครแล้ว

business contest_38

นิตยสาร a day ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก” ชิงเงินทุนในการปฎิบัติการตามแผนงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีสถาบันการศึกษารับรอง (อายุระหว่าง 18 – 23 ปี)
 2. ผู้สมัครต้องรวมเป็นทีม โดยมีจำนวนสมาชิก 3- 5 คน ไม่จำกัดสาขาวิชาและคณะ
 3. สมาชิกในทีมต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน
 4. ผู้สมัครแต่ละคนจะเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น
กำหนดการโครงการ
 • 15 มกราคม 2559 เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
 • 31 มีนาคม 2559 ปิดรับสมัคร
 • 8 เมษายน 2559 ประกาศผลทีม 10 ที่เข้ารอบ
 • 23-24 เมษายน 2559 10 ทีมเข้าร่วมกิจรรมเวิร์กช็อป
 • 25 เมษายน – 10 กรกฏาคม 2559 ผลิตผลงานจริง ตามแผนงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ
 • 15 กรกฏาคม 2559 ประชุมสรุปการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
 • 6-7 สิงหาคม 2559 นิทรรศการแสดงผลงาน
เงื่อนไขการส่งแผนงานและการเข้าร่วมโครงการ
 1. แผนงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นแผนงานที่มีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดี และสามารถใช้ได้จริงในสภาวการณ์ปัจจุบัน
 2. แผนงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ประเด็นทางการศึกษา
  • ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม
  • ประเด็นสังคมสาธารณสุข
  • ประเด็นเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • หรือประเด็นอื่นๆ
 3. แผนงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียวอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้
  • กลุ่มเด็กและเยาวชน
  • กลุ่มคนวัยทำงาน
  • กลุ่มคนชรา
  • กลุ่มคนพิการ หรือกลุ่มคนอื่นๆ
 4. แผนงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายของการปฎิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
 5. แผนงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องระบุข้อมูลในข้อ 1 – 4 รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมของแผนงานที่อยากนำเสนอ ลงภายใน 5 หน้ากระดาษ  A4 โดยทางคณะกรรมการไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ
 6. หากแผนงานที่ส่งเข้าร่วมได้รับการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมในทุกกิจกรรมจนกระทั่งจบโครงการ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน โดยทางนิตยสาร a day, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
 7. แผนงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นแนวคิดที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกจากโครงการอื่นๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบว่าแผนงานดังกล่าว เป็นแผนงานที่เคยได้รับการคัดเลือกจากโครงการอื่น หรือมีการคัดลอกแนวความคิดของโครงการอื่น ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการทันที
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการปฎิบัติการตามแผนงานในวงเงิน 10,000 –  50,000 บาท ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมภายในโครงการ โดยเงินทุนสนับสนุนเฉพาะการปฎิบัติตามแผนงานเท่านั้น หากทางคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเงินทุนไปใช้ในเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับวงเงินดังกล่าวทันที
 9. แผนงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ  ตลอดจนผลงานการดำเนินการตลอดโครงการ ในรูปแบบภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว,  ภาพการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และข้อความต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ทางผู้เข้าร่วมโครงการยินยอมให้ผู้จัดโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ บริษัท เดย์ โพเอสท์ จำกัด (นิตยสาร a day)  สามารถนำไปเผยแพร่เป็นวิทยาทานต่อได้
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินแผนงาน

การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วยการพิจารณาจากใบสมัคร และแผนงานที่ส่งเข้าร่วมของแต่ละทีม โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้

 • วิธีการนำเสนอแผนงาน 10%
 • การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสังคม 40%
 • ความคิดสร้างสรรค์ในตัวแผนงาน 20%
 • ความเป็นไปได้ของแผนงานในการปฎิบัติจริง 30%
ขั้นตอนในการสมัครและส่งผลงาน
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.facebook.com/ThailandActiveCitizen กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 2. ส่งผลงานทาง E-Mail: theherocitizen@gmail.com
 3. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ที่

บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด
เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
วงเล็บมุมซอง (The Hero ปริญญาท้าเปลี่ยนโลก)

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม