ประกวดแอนิเมชั่น “เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2”

Animation Contest_9

Animation Contest_9

      เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย (Software Park Thailand) ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น “เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2” หัวข้อ “กองทุนรวมเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 260,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวมด้วยสื่อการ์ตูน แอนิเมชั่น
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออม เพื่ออนาคตผ่านกองทุนรวม
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน IT ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในมิติ ความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม
 4. เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในอนาคต

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. นักเรียน นักศึกษาได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย, อาชีวะ, ปริญญาตรีทั่วประเทศ
 2. บุคคลทั่วไป

ขั้นตอนการประกวด

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสมัครเข้าร่วมประกวดผลงาน (ระบุประเภทที่สมัคร) จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2560 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.)
 2. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานในรูปแบบแบบทีม (กำหนดทีมได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน)
 3. ผู้สมัครเข้าประกวดผลงานสามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การพัฒนาผลงาน
 4. ผู้สมัครจะได้เข้าค่ายกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน, การเล่าเรื่อง และเทคนิคด้านแอนิเมชั่น (Boot Camp) เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชของโครงการฯ
 5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของแต่ละประเภท จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ในวัน ปิดโครงการ (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการรับรางวัล)

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2560
 • ประกาศ รายชื่อทีมผู้สมัครที่เข้าอบรม Boot Camp ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th, Facebook : SoftwarePark WealthMagik Animation Award
 • ส่งผลงานดังกล่าวไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ปิดรับเอกสารเวลา 17.00 น.)
 • ตัดสินผลงานชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา
  • ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล, เกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล, เกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

หมายเหตุ : ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
  383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
  กรุงเทพมหานคร 10600, ประเทศไทย
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 0-2861-4820 ต่อ 510 หรือ 629
 • E-mail: info@wealthmagik.com
 • www.facebook.com/SoftwarePark.WealthMagik.Animation.Award

แหล่งที่มา contestwar