ประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยินหรือสื่อความหมาย !!

landing-content

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยินหรือสื่อความหมาย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • ในโลกยุคดิจิทัล ปัจจุบันก้าวหน้าไปมากและผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้พิการกันมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ในหลายประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมานานแล้ว โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตในหลายๆด้าน ซึ่งสำหรับคนทั่วไปในทุกวันนี้สามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ได้อย่างง่ายดาย แต่สำหรับผู้ที่มีความพิการ และบกพร่องทางร่างกายนั้น ยังเป็นส่วนน้อยู้ที่จะมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมาเพื่อให้ผู้พิการได้ใช้งานอย่างสะดวก
 • โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้มีการพัฒนาให้มีขีดความสามารถมากมาย มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต และการสื่อสารของ ประชากรทั่วโลก การจัดประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะสำหรับผู้พิการ จะเป็นประโยชน์ทำให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ต่างๆ จากแอพพลิเคชั่นได้โดยง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจมาพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งจะสร้างความ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติอีกด้วย และยังเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียน นิสิต/นักศึกษาคณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไปได้สร้างสรรค์ ผลงานแอพพลิเคชั่น เพื่อนำผลงานไปใช้งานหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจและเชิงความคิดสร้างสรรค์แก่ประชาชนทั่วไป
 • ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการประจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคม จึงจัดโครงการที่มีแรงจูงใจ ให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงผู้พิการที่มีความต้องการ อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประกวดการสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อผู้พิการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้พิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
 • นักเรียน
 • นิสิต/นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ : โดยในแต่ละประเภทสามารถสมัครเป็นทีมและประเภทเดี่ยวก็ได้

ประเภทการแข่งขัน
 • แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยินหรือสื่อความหมายเพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นได้
  หมายเหตุ : โดยในแต่ละประเภทสามารถแบ่งเป็นทั้งทีมและประเภทเดี่ยวได้
เกณฑ์การตัดสิน
 • พิจารณาด้านการนำเสนอ และความคิดสร้างสรร 25 %
 • พิจารณาด้านประโยชน์และการใช้งาน 35 %
 • พิจารณาด้านความถูกต้องและใช้งานได้จริงของตัวโปรแกรม 40 %
กำหนดการ     
 • การจัดอบรม : 22 เมษายน 2560
 • การรับสมัคร : 25 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2560
 • รับผลงานการประกวด : 27 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2560
 • การตัดสินรอบคัดเลือก : 17 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2560
 • การตัดสินรอบตัดสิน : 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560
 • ประกาศผล : 13 มิถุนายน 2560
ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน
 1. ลงทะเบียนเข้าประกวดทาง Website ที่กำหนด หรือลงทะเบียนเข้าประกวด ที่จุดลงทะเบียนในเวลาและสถานที่ ที่กำหนดไว้
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงานประกวด
 3. ส่งแนวคิดและผลงาน เป็น Microsoft PowerPoint  หรือ วีดิทัศน์
  • แสดงวัตถุประสงค์ความเป็นมา พร้อมหลักการและเหตุผล หรือความสำคัญของผลงาน
  • ประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
  • กลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์
  • บรรยายรายละเอียดของงาน พร้อมเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา (พอสังเขป)พร้อมทั้งมีภาพประกอบ หรือวีดิทัศน์ ที่แสดงให้เห็นตัวอย่างการใช้งาน
  • ผู้ประกวดต้องจัดทำผลงานการประกวดเป็นไฟล์สำเร็จ ที่สามารถติดตั้งบนสมาร์ทโฟน (หรือทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้)
  • ตัวอย่าง source code บางส่วน ไม่น้อยกว่า 200 ตัวอักษร หรือแผนผังการทำงาน (Flow chart)
  • ข้อมูลผู้ประกวด (รายชื่อผู้ร่วมทีม ผู้ติดต่อ ที่อยู่ที่ติดต่อได้)
  • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

คำแนะนำ : เนื่องจากมีคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้พิการทางการเห็น และ ผู้พิการ ทางการได้ยิน การนำเสนอผลงานต้องสามารถสื่อสารให้กรรมการสามารถ เข้าใจในผลงานนั้นด้วย

เงื่อนไขการประกวด
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผลงานที่นำเสนอ ต้องไม่ลอกเลียนแนวคิด หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ
 • กรณีผลงานผ่านการประกวดอื่นๆ มาแล้ว สามารถนำผลงานนั้นเข้าร่วมประกวดได้อีกแต่ต้องไม่เคย ได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • เงื่อนไขอื่นๆ คณะกรรมการจะระบุเพิ่มเติมตามสมควร
ติดต่อสอบถาม
 • โทร 096-9162018, 02-9602290
 • disabilitymac@gmail.com

แหล่งที่มา contestwar