ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาที่น้องๆ นิสิตสายเกมสามารถเข้าร่วมได้ !!

Contest1_23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เข้าร่วมประกวดจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้ โดยสมาชิกไม่เกิน 3 คน
ประเภทโครงงาน
 • กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
 • กลุ่มคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 • กลุ่มคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
 • กลุ่มเคมี
 • กลุ่มชีววิทยา
 • กลุ่มฟิสิกส์
ขั้นตอนการสมัคร

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด จากเว็บไซต์ www.sci.rmutt.ac.th และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด ภายในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถส่งได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 • ส่งด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนและวัดผล (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ส่งทาง e-mail : scirmutt.project@gmail.com
 • ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2549 4159 หรือ 0 2577 5046
 • ส่งผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่
  ฝ่ายวิชาการและวิจัย (โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ต. คลองหก อ.ธัญบุรี
  จ.ปทุมธานี 12110
รางวัลการประกวด

รางวัลสาหรับผู้เข้าร่วมประกวด จานวน 18 รางวัล ในทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศสาหรับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจานวน 7,000 บาท จานวน 6 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละกลุ่ม จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน 5,000 บาท จานวน 6 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแต่ละกลุ่ม จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน 3,000 บาท จานวน 6 รางวัล
ติดต่อสอบถาม

โทร. 0 2549 4156-8

แหล่งที่มา contestwar