Games in Medical Education การใช้เกมส์ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนแพทย์ !!

13620758_980971005333654_6583544083824967242_n

โครงการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาและงานวิจัยการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังเปิดรับสมัครอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านแพทยศาสตร์ศึกษาในโครงการ Pearls in Medical Education

ผู้บรรยาย
  • อ. นพ.สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว
  • ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันเวลาในการจัดงาน
  • 13 กรกฎาคม 2559
  • เวลา 14:00 – 16:00
  • ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A
ติดต่อสอบถามได้ที่
  • โทร : 02 – 419 – 6454
  • หรือ 02 – 419 – 6443
  • e-mail : merd.project@gmail.com