Mobile Enterprise d-Government Award 2015 เปิดรับสมัครแล้วจ้าาา !!!

innovation contest_53

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ประจำปี 2558 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015 (MEGA 2015) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมพร้อมทุนสนับสนุน และเกียรติบัตร


คุณสมบัติผู้ประกวด
 • ประเภทสุดยอดแนวคิด : ทีมๆ ละไม่เกิน 3 ท่าน
  • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน ทุกระดับชั้น และมีเอกสารรับรอง สถานะการเป็นนิสิต นักศึกษาซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา
  • มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่ม เป็นของตนเอง
  • หมวดส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ลงทุน ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเงิน ภาษี และธุรกิจ, ด้านการเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม, ด้านกีฬา สันทนาการ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
 • ประเภทสุดยอดนวัตกรรม : ทีมๆ ละไม่เกิน 3 ท่าน
  • นักพัฒนาอิสระ และบุคคลทั่วไป
  • ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย
   • เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (Freelance) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
   • มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่ม เป็นของตนเอง
   • มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่ม เป็นของตนเอง
   • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฏหมาย มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี และผู้มีสัญชาติไทย ถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
   • มีเอกสารรับรองการจดทะเบียนประกอบธุรกิจซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเภทการประกวด
 1. ประเภทสุดยอดแนวคิด (กลุ่มนิสิต นักศึกษา) : เป็นการนำเสนอความคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนธุรกิจ ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็น ไปได้ ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน โดยแนวคิดนี้อาจยังไม่ได้สร้างเป็นผลงานจริง หรือ อยู่ใน ช่วงทดสอบ มาแสดงต่อคณะกรรมการได้
 2. ประเภทสุดยอดนวัตกรรม (นักพัฒนาอิสระ บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย) : เป็นการนำเสนอผลงาน หรือ นวัตกรรมที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาสำเร็จแล้ว โดยชิ้นงานนั้นจะต้องแสดงให้เห็น ถึงการออกแบบระบบ เทคนิค ประโยชน์ที่การนำไปอย่างชัดเจน (Prototype) มาแสดงต่อคณะกรรมการได้

หมายเหตุ
ทั้ง 2 ประเภท ผู้ประกวดสามารถนำชุดข้อมูล ใน data.go.th มาเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาเป็นผลงานการประกวดได้

หัวข้อการประกวด
 1. หัวข้อทั่วไป
  ผู้ประกวดสามารถเลือกพัฒนาผลงานต้นแบบ ให้สอดคล้องหรือตอบสนองการให้บริการตามประเภทต่างๆ ได้แก่

  • เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงและกฎหมาย, ด้านการจัดหางาน และการจ้างงาน, ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน , ด้านเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ, ด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข, ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง
  • หมวดเสริมสร้างความรู้ การบริการ สวัสดิการ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา และการเรียนรู้, ด้านสาธารณูปโภค และสวัสดิการภาครัฐ, ด้านงานทะเบียน ที่เกี่ยวกับบุคคล , ด้านที่ดิน และที่อยู่อาศัย
  • หมวดส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ลงทุน ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเงิน ภาษี และธุรกิจ, ด้านการเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม, ด้านกีฬา สันทนาการ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
 2. หัวข้อพิเศษ
  • เพิ่มทางเลือก หรือ Campaign พิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับรางวัลพิเศษในการประกวด ได้แก่
   • การนำชุดข้อมูล “Data.go.th” ไปใช้สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมผลงาน เปิดโอกาสให้ผู้ประกวด สามารถนำชุดข้อมูลในศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ หรือ Data.go.th ไปใช้พัฒนาสร้างสรรค์ เป็นแอปฯ ต้นแบบ โดยสามารถ Integrate เชื่อมโยงชุดข้อมูลที่มีอยู่เข้าด้วยกันในการพัฒนาแอปฯ ได้
   • แอปฯ ด้านสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้สนับสนุน เพื่อค้นหาผลงานต้นแบบพร้อมนำไปต่อยอดและพัฒนาร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดเป็น โมบายแอปพลิเคชัน และใช้งานได้จริง ตามนโยบายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกป้องกันลดการเผาในที่โล่ง และหมอกควัน
   • แอปฯ ด้านกาแพทย์ฉุกเฉิน โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อค้นหาผลงานต้นแบบพร้อมนำไปต่อยอดและพัฒนาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ ด้านบริการ คุณภาพชีวิต เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน พร้อมรับภาวะสาธารณภัย
กำหนดการ
 • 21 ธ.ค. 58 – 31 ม.ค. 59 เปิดรับสมัครออนไลน์
 • 2 ก.พ. 59 ประกาศผลผู้เข้ารอบ
ติดต่อสอบถาม

แหล่งที่มา contestwar